Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I.
Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Deia s.r.o. so sídlom
Škultétyho 1, 831 03 Bratislava.
2. Predávajúcim jeDeia s.r.o. so sídlom Škultétyho 1, 831 03 Bratislava.
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.navasusvadbu.sk je
Deia s.r.o. so sídlom Škultétyho 1, 831 03 Bratislava.
4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril
objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická
osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu
svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý
umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo
služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-
shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.
Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania
nákupu.

Článok III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo
služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre
korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke
a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda
objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
3. Kupujúcemu je do dvoch pracovných dní od vytvorenia objednávky zaslaný grafický
návrh, ktorý môže kupujúci komentovať, pričom tento komentár zapracuje
prevádzkovateľ a zašle opravený návrh dokým kupujúci neodsúhlasí návrh pre tlač.
4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné
meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim
a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením
objednávky zo strany predávajúceho je definitívne odsúhlasenie návrhu kupujúcim
a predávajúcim, vtedy vzniká kúpna zmluva, ktorá je pre zmluvné strany záväzná.
5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail
s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru
v zmysle ods. 3. tohto článku.
6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného
tovaru.

2
7. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie
objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa
nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca
vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo
z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail.
Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol
nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-
mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný
vrátiť do 14 dní.
8. Pokiaľ kupujúci nemá záujem o využitie dostupných vzorov oznámení, predávajúci mu
vytvorí individuálny grafický návrh na základe kupujúcim zaslaných podkladov.
V prípade ak kupujúci si na základe tohto spracovaného návrhu vytvorí objednávku, je
tento grafický návrh súčasťou ceny produktov. V prípade ak kupujúci nepristúpi
k vytvoreniu objednávky na základe tohto individuálneho návrhu, má predávajúci právo
účtovať si grafické práce, ktoré boli kupujúcemu dodané a to v cene 20 € za každý
grafický návrh. Ak kupujúci zaplatil zálohu a objednávku nevykonal, predávajúci vráti
plnenie znížené už o dodané služby – individuálne grafické návrhy.

Článok IV.
Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po
prijatí peňažných prostriedkov na náš účet, pričom výška zálohy je až do
100 % hodnoty objednávky – o výške zálohy rozhoduje predávajúci.
2. V prípade ak kupujúci neuhradí zálohovú platbu, vybavenie objednávky sa predlžuje
o dobu, dokým táto úhrada nebude pripísaná na účet predávajúceho. V prípade ak
kupujúci neuhradí zálohu do 10 dní, ma predávajúci právo objednávku stornovať.
3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných
obchodných podmienok.

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar,
ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom,
informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné
dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
a. Slovenskej pošty,
b. kuriérskej spoločnosti UPS, so sídlom Ulica cislo, mesto,
c. osobné prevzatie na prevádzke predávajúceho.

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom
platobných brán si za dopravné účtujeme:
a. pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii
z nášho skladu – 3,50 €

3
b. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po
expedícii z nášho skladu – 4,00 €

2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie
uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť
objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu
nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane
v objednávke.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia
plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si
predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až
v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 12 hodín od vzniku
kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa
špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich
právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak
predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy
aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej
zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu
predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr
v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný
po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od
ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom
a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr
však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si
vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú
zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od
kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ –
hviezdičkou.
(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na
dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne
vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy,
avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ

4
nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar
vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené
v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho
používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
Upozornenie:
Vzhľadom na skutočnosť, že ponúkaný sortiment spadá pod definíciu zákona
„vyrábaný na základe špecifických požiadaviek spotrebiteľa“, pri tomto
sortimente tovaru nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar,
b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3. Predávajúci je povinný:
a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru
ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu
v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej
spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom
v prípade kontroly v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej
objednávky.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením
neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na
marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na
kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej
pošty na kontaktnú adresu.
8. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo,
adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so
spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.
A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na
marketingové účely.

Článok XII.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho
zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil
od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho
si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber.
Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a),
podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné
náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením,
expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli
s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto
právo len z časti.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky
a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade
zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi
celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré
boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na
internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné
podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj
reklamačné podmienky.
4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu
nakupujbezpecne.sk
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle
spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-
shopu.
6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť
obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o
nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania,
spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh
na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne
riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná
inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v
zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-
alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo
voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho
sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ
na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

7. Dohľad nad činnosťou vykonáva Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27,
tel.: 02/58272 172, e-mail: ba@soi.sk.
8. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich
neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení
predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014
Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
9. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú
platnosť a účinnosť 1. augusta 2016.

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok
1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je
vlastníctvom kupujúceho.
2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho,
predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po
úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa
poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa
v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto
reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle
ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť
dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si
tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po
zistení vady.
5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený
v návode na používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi
alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho
časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno
považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
Predmetom reklamácie teda nemôže byť chyba v texte, ktorú kupujúci odsúhlasil.
Predmetom reklamácie môže byť predovšetkým zlá kvalita tlače, nesprávne
dodané množstvo, dodávka iného tovaru alebo iné.
8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať
doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu
dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť
vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe.
(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je potrebné
zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení
reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej
doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť
bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci
ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie
reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od
kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru
za nový.
11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne,
riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci
môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za
bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom
na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný
účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej
zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie
odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny
tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené
zamietnutie.

12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je
potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže
poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti
dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných
podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez
predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
14. Kontakt Deia s.r.o. so sídlom Škultétyho 1, 831 03 Bratislava.